Het CDA is een betrouwbare partij, die doet wat zij belooft. Door initiatieven van de CDA-fractie en de CDA-wethouder hebben wij in de afgelopen vier jaar op het gebied van Wonen, Leven en Werken veel verkiezingsbeloften kunnen realiseren.

Wonen

 • Uitbreiden beschermd dorpsgezicht.
 • Behoud van beeldbepalende elementen van de Wilhelminaschool.
 • CDA heeft het initiatief genomen om de Buitenbeter App in Huizen te gebruiken. Met deze app kunnen meldingen van schade en overlast (zoals vernielingen of vuil op straat) eenvoudig en snel bij de gemeente worden gemeld.
 • CDA heeft initiatief genomen om glasvezel in Huizen mogelijk te maken.
 • CDA heeft het initiatief genomen om de overlast van waterplanten op het Gooimeer aan te pakken.
 • Op initiatief van het CDA is een fietsplan opgesteld, waardoor het gebruik van de fiets in Huizen wordt gestimuleerd. bijvoorbeeld door verbeteren van de fietspaden in Huizen en de aanleg van een fietsstraat tussen Plein 2000 en het Oude Raadhuisplein. 

Leven

 • De ‘Huizer aanpak’ van maatschappelijke ondersteuning, waarbij mensen zélf bepalen welke ondersteuning zij nodig hebben en ook zélf de regie houden over hun leven, heeft geleid tot grote tevredenheid van de inwoners van Huizen, die deze ondersteuning nodig hebben.
 • De ‘Huizer aanpak’ is inmiddels ook in de regio Gooi en Vechtstreek ingevoerd. Grote landelijke partijen doen in onze regio mee aan de verdere uitwerking hiervan. Onze regio heeft hiermee inmiddels ook de landelijke ‘proeftuinstatus’ gekregen van het ministerie van VWS.
 • De ‘Huizer aanpak’ is in december 2013 nog in het zonnetje gezet door de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, als voorbeeld voor het hele land.
 • Huizen is klaar voor de taken die in het zogenaamde ‘sociaal domein’ op de gemeente afkomen, door deze o.a. ook op regionaal niveau gedegen voor te bereiden.
 • Naleving van de ‘Balkenendenorm’ (beperking van salarissen voor bestuurders in de publieke sector) in onze gemeente.
 • Start van de projecten ‘Meedoen’ en ‘Meewerken’, waardoor mensen in de Bijstand weer een zinvolle bijdrage konden leveren aan de maatschappij en een stap konden zetten in de richting van betaald werk.
 • Huizen heeft de bureaucratische controle op de besteding van het PGB afgeschaft en daarmee veel narigheid bij burgers én ook veel geld bespaard.
 • De nieuwe manier van inkopen van diensten, zoals WMO taxivervoer, hulpmiddelen en huishoudelijke hulp, heeft geleid tot kwalitatief goede dienstverlening in combinatie met een fatsoenlijk loon voor de medewerkers.
 • Recent heeft ook de laatste thuiszorginstelling ingestemd met de contractueel afgesproken arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de thuiszorg en kon een massaontslag worden voorkomen. CDA wethouder Janny Bakker heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.
 • Door implementatie van het programma ‘Gooi in Beweging’ heeft in Huizen een brede aanpak van overgewicht bij jongeren plaatsgevonden.
 • Door realisatie van de WMO taxi beschikken ouderen en mensen met beperkingen nu over een kwalitatief hoogstaand vervoerssysteem.
 • Huizen heeft als eerste gemeente in de regio samen met de Ambulancevoorziening de AED burgerhulpverlening ingevoerd. Bij hartstilstand telt elke seconde!
 • De tweede boodschappenplusbus kon in gebruik worden genomen.
 • Ingebruikname van een ‘Fitplein’ bij gezondheidscentrum Bovenmaat.
 • Ingebruikname van een duofiets en diverse fitheidsapparatuur voor ouderen in woonzorgcentra in Huizen.
 • Start van het ‘geheugenhuis’ als ontmoetingsplek voor mensen met geheugenverlies en hun mantelzorgers.
 • Start van het project ‘schuldhulpmaatjes’, een initiatief vanuit de Kerken, de stichting Tolvrij en Humanitas. Momenteel zijn meer dan 100 schuldhulpmaatjes actief.
 • CDA heeft het initiatief genomen om een fonds op te richten die het onderzoek naar de historie van Huizen stimuleert.
 • CDA heeft het initiatief genomen om vanaf 2014 een natuurijsbaan mogelijk te maken op de Wolfskamer.
 • Het verharden van de paden op de begraafplaatsen.

Sport en recreatie

 • Een nieuwe tribune voor SV Huizen.
 • Een derde sporthal, in combinatie met verenigingsruimte voor SV Huizen (gereed in mei 2014).
 • Tijdelijke sporthal ten behoeve van vooral de hockeyclub.
 • Nieuwe kleedkamers Huizer hockeyclub.
 • Nieuwe kleedkamers Base en Softbalclub de Zuidvogels.
 • Instellen van het jeugdsportfonds, voor kinderen met minder draagkrachtige ouders.
 • Ingebruikname van een geheel vernieuwd en duurzaam zwembad Sijsjesberg.
 • Verzelfstandiging stichting Huizer botters.
 • Grondige renovatie skatepark Gooierhoofd.
 • Ingebruikname jeu de boulesbaan Florapark.
 • Ingebruikname zesde skibaan bij de Wolfskamer.

Dierenwelzijn

 • Opvang van zwerfdieren (honden, katten, knaagdieren) is nu professioneel geregeld door de Dierenbescherming, tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.
 • Dierenambulance krijgt nu ook hulp van de gemeente Huizen voor vervoer van gewonde, in het wild levende dieren (o.a. vogels, eekhoorns, egels) en ook de opvangorganisaties werden door Huizen ondersteund.
 • Uitbreiding openingstijden kinderboerderij De Warande en versterking van de educatieve functie van de kinderboerderij konden worden gerealiseerd.
 • Verenigingen voor liefhebbers van vogels (Vogelvreugd) en kleindieren (Sport en Genoegen) hebben een eigen accommodatie.

 Werkgelegenheid en toerisme

 • Een stijging van de werkgelegenheid in de toeristische sector (vooral in de horeca) van maar liefst 19,5%!
 • Meer sfeer in hoofdwinkelcentrum door plaatsing van een schutting met groen en historische foto’s voor het ‘gat van de Keucheniusstraat’.
 • Een verbeterd VVV informatiecentrum (verplaatst van gemeentehuis naar Huizer museum) en VVV informatiezuilen in Hampshire hotel Newport en in Fletcher hotel in het Nautisch Kwartier.
 • Nieuwe toeristische bewegwijzering en elektronische evenementenborden.
 • Een TOP (Toeristisch Overstappunt) bij het Nautisch Kwartier.
 • Een officiële camperplaats in Huizen.
 • Diverse toeristische routes en brochures, zowel voor Huizen als voor de regio Gooi en Vechtstreek, waar Huizen onderdeel van uitmaakt.
 • Jaarlijkse evenementenkalender.

Financiën

 • In de afgelopen vier jaren steeds een sluitende meerjarenbegroting én voldoende middelen om te investeren in diverse projecten in Huizen.
 • De belofte van lage woonlasten (stijging niet meer dan de inflatiecorrectie) is waargemaakt.
 • Actieve medewerking is verleend aan de wens vanuit de winkeliersvereniging ‘Hart van Huizen’ om te komen tot een BIZ (Bedrijven Investerings Zone).
 • Inzet vanuit Huizen om bij het ‘schatkistbankieren’ ook leningen aan andere gemeenten te mogen verstrekken is door het Rijk gehonoreerd.